محصولات شرکت مهندسی فتکام

FETCOM LED Drivers

 • Output Power
 • Model
 • Input Voltage
 • Power Factor
 • THD
 • Output Voltage
 • Output Current
 • 50W LED Driver
 • FNG-050-600mA
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.98
 • <10%
 • 50VDC-90VDC
 • 600mA
 • 50W LED Driver
 • FNG-050-900mA
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.98
 • <10%
 • 30VDC-60VDC
 • 900mA
 • 50W LED Driver
 • FNG-050-1500mA
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.98
 • <10%
 • 24VDC-36VDC
 • 1500mA
 • Output Power
 • Model
 • Input Voltage
 • Power Factor
 • THD
 • Output Voltage
 • Output Current
 • 70W LED Driver
 • FNA-070
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.95
 • <17%
 • 24VDC-36VDC
 • 1.9A
 • 80W LED Driver
 • FNA-080
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.95
 • <17%
 • 24VDC-36VDC
 • 2.3A
 • 90W LED Driver
 • FNA-090
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.95
 • <17%
 • 24VDC-36VDC
 • 2.6A
 • Output Power
 • Model
 • Input Voltage
 • Power Factor
 • THD
 • Output Voltage
 • Output Current
 • 100W LED Driver
 • FNA-100
 • 170VAC-270VAC 50Hz
 • >0.95
 • <17%
 • 24VDC-36VDC
 • 2.8A

هم اکنون به جمع مشتریان فتکام بپیوندید!

تماس با ما